Igor Janckulík

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Kompetencie VÚC si vyžadujú výrazné zmeny

Navrhujem úplné prenesenie právomocí tak, aby VÚC neboli iba takzvaní poštári peňazí, ale aby mohli reálne rozhodovať o stredných školách a ich výstupoch pre spoločnosť.

Kompetencie žúp zasahujú do viacerých oblastí životne dôležitých funkcií v kraji, čo si mnoho obyvateľov v regiónoch ani poriadne neuvedomuje, a ani preto niektorí neprikladajú župám až taký veľký význam, aký by si zasluhovali. Vyššie územné celky majú čo povedať v oblasti dopravy, stredného školstva, kultúry, poskytovania sociálnych služieb či v takom nenahraditeľnom sektore poskytovania, akým je zdravotná starostlivosť.

Celkovo za jednu z najzložitejších a obyvateľmi najviac vnímaných problematík sa dá považovať oblasť dopravy. V súčasnosti samosprávne kraje predovšetkým vlastnia, spravujú a udržiavajú cesty II. a III. triedy, objednávajú výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave, zabezpečujú integráciu verejnej dopravy, vykonávajú odborný dozor pre autobusovú dopravu a môžu objednávať výkony vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu, ktoré neobjednal štát, avšak bez akéhokoľvek finančného krytia v rámci prerozdelenia podielových daní.

Samosprávne kraje prostredníctvom svojich spoločností zabezpečujú taktiež údržbu ciest I. triedy a čiastočne aj rýchlostných ciest, pričom ide o nevhodne nastavený model z prevádzkového, zo strategického a z ekonomického hľadiska. Navrhujem previesť vlastníctvo, správu a údržbu ciest I. triedy na VÚC, a to vrátane personálu a vlastníctva Slovenskej správy ciest v príslušnom samosprávnom kraji. Týmto budú v regióne dvaja majitelia ciest: Národná diaľničná spoločnosť a VÚC. Samosprávne kraje dokážu efektívnejšie a operatívnejšie organizovať a zabezpečovať správu a údržbu ciest I. triedy. Keďže situácia v oblasti zabezpečovania dopravnej obslužnosti regionálnou prímestskou železničnou dopravou je v žalostnom stave, navrhujem prenechať túto kompetenciu na krajských samosprávach, ktoré budú mať vytvoreného vlastného organizátora dopravy, tak ako to predpokladajú aj samotné strategické dokumenty štátu v tejto oblasti.

VÚC dokážu na základe prepočtov zabezpečiť približne o 25 percent viac výkonov v železničnej prímestskej doprave za rovnaké náklady, pri tom istom personálnom obsadení a vozovom parku. Navrhujem nevyhnutný bezodplatný prevod akcií u dopravných spoločností SAD, ktoré sú momentálne štátom určené na privatizáciu, na krajské samosprávy. Tieto nesú na pleciach bremeno dopravnej obslužnosti celého svojho územia verejnou dopravou a prostredníctvom dotácií niekoľko rokov zabezpečujú rozvoj týchto spoločností. Tým by sa zabezpečila kvalitnejšia kontrola dopravcov, zníženie nákladov a pružnejšie reagovanie na prepravné potreby obyvateľov. V rámci kompetencií krajov v oblasti stredného školstva navrhujem úplné prenesenie právomocí tak, aby VÚC neboli iba takzvaní poštári peňazí, ale aby mohli reálne rozhodovať o stredných školách a ich výstupoch pre spoločnosť. Taktiež je potrebný prenos kompetencií z Regionálneho úradu školskej správy v oblasti bilingválnych gymnázií či určovania počtu žiakov osemročných gymnázií pod VÚC.

V oblasti poskytovania sociálnych služieb je potrebné sa zamyslieť nad zrovnoprávnením verejných a neverejných poskytovateľov. V kultúre okrem iného vidím priestor na zúženie pôsobnosti VÚC v oblasti knižníc, kde by zriaďovateľom mala byť príslušná obec či mesto, na ktorého území sa knižnica nachádza. V rámci zdravotníctva odporúčam preniesť kompetenciu zabezpečovania a objednávania záchrannej služby, prevencie a liečbe závislostí na VÚC. Na mnou navrhované kompetencie by sa mohli využívať nasledujúce nové formy príjmov pre samosprávne kraje: dividendy z vlastníctva SAD, úhrada bezplatnej prepravy v rámci železničnej dopravy, cestovné zo železničnej dopravy, vrátenie takzvanej cestnej dane VÚC, mýto na cestách I. triedy, časť pokút z neplatenia mýta a preťažovania ciest, prevod časti spotrebnej dane z PHM, daň z liehu a hazardu, úspory vyplývajúce z vlastníctva SAD a výnosy z efektívnejšej podnikateľskej činnosti VÚC.

Zdroj: hnonline.sk

Zdieľať na sociálnych sieťach!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Igor Janckulík

podpredseda KDH
poslanec NR SR
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

© 2024 Igor Janckulík Vytvorili v LabZone

Adresa:

Sociálne siete