„Moje skúsenosti mi slúžia ako námet na to, čo všetko treba zmeniť tam, kde to je možné – v župnom alebo slovenskom parlamente.“

Igor Janckulík

podpredseda KDH
poslanec NR SR
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

Aktuality

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Moje priority do ďalšieho obdobia

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti v kraji

Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

► Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.
► Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

► Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.
► Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
► Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.
► Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

► Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

 • veľmi úzkou a korektnou spoluprácou medzi Odborom dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Správou ciest ŽSK a Odborom verejného obstarávania ŽSK – musia fungovať ako jeden celok.
 • pružnejším a efektívnejším čerpaním eurofondov a vlastných kapitálových zdrojov z rozpočtu ŽSK.
 • modernizáciou zastaranej techniky Správy ciest (SC) ŽSK. So strojmi staršími ako 40 rokov je priam nemožné spravovať a udržiavať cesty na požadovanej úrovni.
 • pravidelnými investíciami do vozidlového parku a technickej základne SC ŽSK, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 • zvýšením miezd a kvality pracovných podmienok zamestnancov SC ŽSK.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

► Podporujeme rokovania s Poľskou stranou ohľadom vytvorenia medzinárodnej verejnej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom (podpora cezhraničnej mobility a cestovného ruchu).

► Podporíme a urýchlime zavedenie a rozšírenie IDS ŽSK (integrovaný dopravný systém) aj v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, ŽSR a železničného dopravcu pre urýchlenie investícií do regionálnych železničných tratí, ale aj pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regionálnej železničnej dopravy – treba využiť jej obrovský prepravný potenciál.

Ako?

 • správnou koordináciou cestovných poriadkov v autobusovej a železničnej doprave so zástupcami miest a obcí na území kraja.
 • zabezpečením výkonov vo verejnom záujme na území kraja – je potrebné dôkladne prehodnotiť dopad uskutočnených verejných obstarávaní a uvažovať o možnosti postupne vytvoriť vlastného dopravcu s cieľom ušetriť verejné peniaze.

Cyklotrasy

► Poskytneme analytickú, odbornú a právnu pomoc obciam a mestám pri budovaní cyklotrás.

Vízia rozvoja regionálneho školstva v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

► Zatraktívnenie školského prostredia,
► Inovatívne a moderné školy,
► Dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby študenti boli čo najviac flexibilní na trhu práce,
Rozvoj mládeže a mimoškolské aktivity,
Dobrovoľnícke aktivity mládeže, šport,
Digitalizácia na školách,
Bezpečné školy,
Efektívny a kvalitný systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,
Vyššia úroveň poskytovaných služieb v školách a školských zariadeniach.

Optimalizácia siete škôl

Vypracujeme kompletnú analýzu a pripravíme návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl v súvislosti so zníženým počtom záujemcov o štúdium a neudržateľnosťou financovania škôl s menším počtom žiakov.

Podpora rozvoja a realizovania aktivít a neformálneho vzdelávania na témy:

 Kariérne poradenstvo formou odbornej pomoci žiakom a študentom vo fáze ich vývinu, kedy sa intenzívne zaoberajú otázkou ich budúcej profesie a uplatnenia sa na trhu práce.
 Neformálne vzdelávanie môže byť umožnené na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií. Pomáha zlepšiť pracovné i spoločenské uplatnenie jednotlivca.

Spolupráca s neštátnymi zriaďovateľmi SŠ a inými subjektmi v Žilinskom kraji

Spolupráca so subjektmi nielen v oblasti štátnej správy, ale aj z akademického a vedeckého prostredia (Žilinská univerzita, Katolícka univerzita).
► Spolupráca so zástupcami poradenských organizácií.

Budem podporovať aktivizáciu, sociálne začlenenie občanov so zdravotným znevýhodnením, pomoc k ich nezávislosti a možnosti rozhodovať a ovplyvňovať plnenie rodinných úloh, voľnočasových a vzdelávacích aktivít prostredníctvom ich aktívnej účasti – prevencia pred potrebou poskytovania sociálnych služieb.
► Zabezpečíme teplý obed každému seniorovi a ŤZP, ktorý nemá možnosť si ho pripraviť sám (využijeme na to jedálne zariadení poskytujúcich sociálne služby, prípadne školské jedálne) + doriešime rozvoz jedál.
► Podporíme vznik menších zariadení pre mladých s poruchou autistického spektra.
► Plánujeme vybudovať denný stacionár a zabezpečiť prepravnú službu v každej väčšej obci.
► Zastabilizujeme pobytové zariadenia sociálnych služieb – zvýšime tým kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, budeme nápomocní pri modernizácii zariadení, realizácii protipožiarnych opatrení, vzdelávaní a odmeňovaní zamestnancov v sociálnych službách.
► Zameriame sa na dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú problém s bývaním – je potrebné vyhľadávať náhradné, podporované bývanie (sociálne byty) s nízkoprahovým charakterom.

Občania ohrození závislosťami – zvýšená záťaž, stres, napätie, nespavosť, nervozita.
► musí fungovať prevencia v materských, základných a stredných školách – akreditované subjekty na školách, v rodinách, komunitách – podpora subjektov, ktoré vykonávajú prevenciu patologických javov,
► každý rok venujeme financie v rozpočte na tzv. mäkké aktivity – prednášky, školenia, letné tábory.

Občania ohrození civilizačnými chorobami – rozšírené onkologické ochorenia, kardiovaskulárne príhody, nielen u seniorov, ale aj u ekonomicky produktívneho obyvateľstva.
► Zaistíme špecializované sociálne poradenstvo, ktoré môže pacient a jeho rodina absolvovať po stanovení novozisteného ochorenia.
► Zabezpečíme koordináciu občianskych združení v kraji, ktoré sa zaoberajú jednotlivými diagnózami a pomocou chorým (onko, diabetes, srdcovocievne ochorenia, nepočujúci, nevidiaci…).

Deti, mládež, rodina – chceme rozvinúť terénnu sociálnu službu (v každom regióne fungujúca poradňa pre rodiny a deti + dlhová poradňa).

Každý región v Žilinskom kraji je rovnocenný a rovnako dôležitý. Preto som presvedčený a budem to presadzovať, aby každý z našich regiónov – Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov aj Turiec, mali zastúpenie vo vedení župy v podobe svojho podpredsedu.

V kultúre vidíme veľký potenciál pre progresívny rozvoj celého regiónu.

Podpora lokálnych tradícií
► V regiónoch budeme podporovať kvalitné podujatia zamerané na zvyky a tradície našich predkov, regionálne iniciatívy, ktorým záleží na zviditeľnení originálneho lokálneho kultúrneho dedičstva. 

► Sústredíme sa na využitie potenciálu odlišnosti a rozmanitosti ako prostriedku, ktorý spája a nie rozdeľuje.

Rozvoj kultúrneho turizmu
► Budeme napomáhať pri zveľaďovaní vzácnych a pamiatkovo chránených objektoch v žilinskom regióne a na ich obnovu získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov a fondov.
► Finančne podporíme koncepčné, propagačné a investičné aktivity z rôznych zdrojov (EÚ, granty a i.).
► Podporíme vznik moderných a multimediálnych expozícií.
► Podporíme výnimočné riešenia na ochranu a rozvoj hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Budeme klásť dôraz na zavádzanie moderných a efektívnych technológií, ktoré ochránia, uchovajú a zvýšia záujem o kultúru vo všetkých jej formách (architektúra, hudba, umenie, publikačná činnosť, folklór, nárečia, kreatívne odvetvia).
► Zameriame sa na agroturistické služby v regiónoch.
► Pomôžeme inštitúciám, ktoré spravujú kultúrne pamiatky, kultúrne objekty, a podporíme ich rozvoj prostredníctvom dotačných schém spolufinancovaním najmä pri výnimočných kultúrnych pamiatkach európskeho významu. Kultúrny cestovný ruch je výrazným tvorcom hodnôt, vrátane ekonomických.

Posilnenie imidžu kraja
► Budeme pracovať na zvýšení povedomia a atraktivity žilinského regiónu založeného na regionálnych špecifikách v spolupráci s rozvojom cestovného ruchu a pomocou nových propagačných nástrojov.

Sieťovanie kultúry
► Zlepšíme spoluprácu kultúrnych organizácií so súkromným sektorom, umeleckými školami, miestnymi samosprávami, zahraničnými partnermi. 
► Budeme pracovať na sprístupnení kultúry pre všetky vekové kategórie, vytvoríme podmienky na podporu výrazných talentov.
 
Kvalitná a efektívna kultúra
► Budeme vyžadovať od kultúrnych zariadení „proklientský“ prístup, zlepšenie cielenej propagácie a na pravidelnej báze uskutočňovať monitoring výkonnosti organizácie. Chceme sa zamerať viac na kvalitu, nie na kvantitu.
► Spolupráca so zástupcami občianskych združení, rôznych komunít, klubov dôchodcov a so školami.
 
Religiózna kultúra
► Chceme spolupracovať s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré sú tvorcami dôležitých hodnôt, a angažovať sa na ochrane významných sakrálnych pamiatok. Tie sú mnohokrát miestom prvého kontaktu ľudí s umením.

ŽSK bude mať už koncom tohto roka a v priebehu ďalších rokov príležitosti zapojiť sa do výziev nových programov zo zdrojov Európskej únie (OP Slovensko, Plán Obnovy a odolnosti, INTERREG SK – CZ, INTERREG PL – SK)

Je potrebné, aby Žilinský samosprávny kraj v maximálnej miere využíval eurofondy na:
► rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy,
► rozvoj a budovanie cyklotrás v kraji,
► rozvoj prírodného a kultúrneho potenciálu, aby sme podporili cestovný ruch v kraji,
► modernizáciu škôl, nemocníc a domovov sociálnych služieb.

Úrad ŽSK má obrovskú príležitosť stať sa na Slovensku lídrom v čerpaní eurodotácií. Prečo?
► Má kvalitný personál v oblasti riadenia projektov eurofondov.
► Má možnosť rozvíjať spoluprácu s bezprostrednými partnermi kraja, hlavne Moravsko-sliezskym krajom na českej strane a Sliezskym a Malopoľským vojvodstvom na poľskej strane.
► Má jedinečnú príležitosť podporovať a rozvíjať cestovný ruch v prihraničných oblastiach.

Verejná doprava

Podporujeme rokovania s Poľskou stranou ohľadom vytvorenia medzinárodnej verejnej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom (podpora cezhraničnej mobility a cestovného ruchu).

► Podporíme a urýchlime zavedenie a rozšírenie IDS ŽSK (integrovaný dopravný systém) aj v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, ŽSR a železničného dopravcu pre urýchlenie investícií do regionálnych železničných tratí, ale aj pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regionálnej železničnej dopravy – treba využiť jej obrovský prepravný potenciál.

Ako?

 • správnou koordináciou cestovných poriadkov v autobusovej a železničnej doprave so zástupcami miest a obcí na území kraja.
 • zabezpečením výkonov vo verejnom záujme na území kraja – je potrebné dôkladne prehodnotiť dopad uskutočnených verejných obstarávaní a uvažovať o možnosti postupne vytvoriť vlastného dopravcu s cieľom ušetriť verejné peniaze.

Cyklotrasy

► Poskytneme analytickú, odbornú a právnu pomoc obciam a mestám pri budovaní cyklotrás.

 

Zobraziť viac

Regionálne školstvo

Vízia rozvoja regionálneho školstva v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

► Zatraktívnenie školského prostredia,
► Inovatívne a moderné školy,
► Dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby študenti boli čo najviac flexibilní na trhu práce,
Rozvoj mládeže a mimoškolské aktivity,
Dobrovoľnícke aktivity mládeže, šport,
Digitalizácia na školách,
Bezpečné školy,
Efektívny a kvalitný systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,
Vyššia úroveň poskytovaných služieb v školách a školských zariadeniach.

Optimalizácia siete škôl

Vypracujeme kompletnú analýzu a pripravíme návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl v súvislosti so zníženým počtom záujemcov o štúdium a neudržateľnosťou financovania škôl s menším počtom žiakov.


Podpora rozvoja a realizovania aktivít a neformálneho vzdelávania na témy:

 Kariérne poradenstvo formou odbornej pomoci žiakom a študentom vo fáze ich vývinu, kedy sa intenzívne zaoberajú otázkou ich budúcej profesie a uplatnenia sa na trhu práce.
 Neformálne vzdelávanie môže byť umožnené na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií. Pomáha zlepšiť pracovné i spoločenské uplatnenie jednotlivca.


Spolupráca s neštátnymi zriaďovateľmi SŠ a inými subjektmi v Žilinskom kraji

Spolupráca so subjektmi nielen v oblasti štátnej správy, ale aj z akademického a vedeckého prostredia (Žilinská univerzita, Katolícka univerzita).
► Spolupráca so zástupcami poradenských organizácií.
 
Zobraziť viac

Cestná infraštruktúra

Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

 • Veľmi úzkou a korektnou spoluprácou medzi Odborom dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Správou ciest ŽSK a Odborom verejného obstarávania ŽSK – musia fungovať ako jeden celok.
 • Pružnejším a efektívnejším čerpaním eurofondov a vlastných kapitálových zdrojov z rozpočtu ŽSK.
 • Modernizáciou zastaranej techniky Správy ciest (SC) ŽSK. So strojmi staršími ako 40 rokov je priam nemožné spravovať a udržiavať cesty na požadovanej úrovni.
 • Pravidelnými investíciami do vozidlového parku a technickej základne SC ŽSK, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 • Zvýšením miezd a kvality pracovných podmienok zamestnancov SC ŽSK.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

 

Zobraziť viac

Zdravotná starostlivosť

Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.
 

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

► Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.
► Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.
 

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

► Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.
► Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
► Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.
► Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 
Zobraziť viac

Sociálna starostlivosť

Budem podporovať aktivizáciu, sociálne začlenenie občanov so zdravotným znevýhodnením, pomoc k ich nezávislosti a možnosti rozhodovať a ovplyvňovať plnenie rodinných úloh, voľnočasových a vzdelávacích aktivít prostredníctvom ich aktívnej účasti – prevencia pred potrebou poskytovania sociálnych služieb.

Dospelí, seniori a občania so zdravotným znevýhodnením
► Zabezpečíme teplý obed každému seniorovi a ŤZP, ktorý nemá možnosť si ho pripraviť sám (využijeme na to jedálne zariadení poskytujúcich sociálne služby, prípadne školské jedálne) + doriešime rozvoz jedál.
► Podporíme vznik menších zariadení pre mladých s poruchou autistického spektra.
► Plánujeme vybudovať denný stacionár a zabezpečiť prepravnú službu v každej väčšej obci.
► Zastabilizujeme pobytové zariadenia sociálnych služieb -zvýšime tým kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, budeme nápomocní pri modernizácii zariadení, realizácii protipožiarnych opatrení, vzdelávaní a odmeňovaní zamestnancov v sociálnych službách.
► Zameriame sa na dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú problém s bývaním – je potrebné vyhľadávať náhradné, podporované bývanie (sociálne byty) s nízkoprahovým charakterom.

Občania ohrození závislosťami – zvýšená záťaž, stres, napätie, nespavosť, nervozita.
► musí fungovať prevencia v materských, základných a stredných školách – akreditované subjekty na školách, v rodinách, komunitách – podpora subjektov, ktoré vykonávajú prevenciu patologických javov,
► každý rok venujeme financie v rozpočte na tzv. mäkké aktivity – prednášky, školenia, letné tábory.

Občania ohrození civilizačnými chorobami – rozšírené onkologické ochorenia, kardiovaskulárne príhody, nielen u seniorov, ale aj u ekonomicky produktívneho obyvateľstva.
► Zaistíme špecializované sociálne poradenstvo, ktoré môže pacient a jeho rodina absolvovať po stanovení novozisteného ochorenia.
► Zabezpečíme koordináciu občianskych združení v kraji, ktoré sa zaoberajú jednotlivými diagnózami a pomocou chorým (onko, diabetes, srdcovocievne ochorenia, nepočujúci, nevidiaci…).

Deti, mládež, rodina – chceme rozvinúť terénnu sociálnu službu (v každom regióne fungujúca poradňa pre rodiny a deti + dlhová poradňa).

 

Zobraziť viac

Podpredseda z každého regiónu

Každý región v Žilinskom kraji je rovnocenný a rovnako dôležitý. Preto som presvedčený a budem to presadzovať, aby každý z našich regiónov – Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov aj Turiec, mali zastúpenie vo vedení župy v podobe svojho podpredsedu.

Zobraziť viac

Kultúra

V kultúre vidíme veľký potenciál pre progresívny rozvoj celého regiónu.

Podpora lokálnych tradícií

► V regiónoch budeme podporovať kvalitné podujatia zamerané na zvyky a tradície našich predkov, regionálne iniciatívy, ktorým záleží na zviditeľnení originálneho lokálneho kultúrneho dedičstva.

► Sústredíme sa na využitie potenciálu odlišnosti a rozmanitosti ako prostriedku, ktorý spája a nie rozdeľuje.

Rozvoj kultúrneho turizmu

► Budeme napomáhať pri zveľaďovaní vzácnych a pamiatkovo chránených objektoch v žilinskom regióne a na ich obnovu získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov a fondov.

► Finančne podporíme koncepčné, propagačné a investičné aktivity z rôznych zdrojov (EÚ, granty a i.).

► Podporíme vznik moderných a multimediálnych expozícií.

► Podporíme výnimočné riešenia na ochranu a rozvoj hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Budeme klásť dôraz na zavádzanie moderných a efektívnych technológií, ktoré ochránia, uchovajú a zvýšia záujem o kultúru vo všetkých jej formách (architektúra, hudba, umenie, publikačná činnosť, folklór, nárečia, kreatívne odvetvia).

► Zameriame sa na agroturistické služby v regiónoch.

► Pomôžeme inštitúciám, ktoré spravujú kultúrne pamiatky, kultúrne objekty, a podporíme ich rozvoj prostredníctvom dotačných schém spolufinancovaním najmä pri výnimočných kultúrnych pamiatkach európskeho významu. Kultúrny cestovný ruch je výrazným tvorcom hodnôt, vrátane ekonomických.

Posilnenie imidžu kraja

► Budeme pracovať na zvýšení povedomia a atraktivity žilinského regiónu založeného na regionálnych špecifikách v spolupráci s rozvojom cestovného ruchu a pomocou nových propagačných nástrojov.

Sieťovanie kultúry

► Zlepšíme spoluprácu kultúrnych organizácií so súkromným sektorom, umeleckými školami, miestnymi samosprávami, zahraničnými partnermi.

► Budeme pracovať na sprístupnení kultúry pre všetky vekové kategórie, vytvoríme podmienky na podporu výrazných talentov.

Kvalitná a efektívna kultúra

► Budeme vyžadovať od kultúrnych zariadení „proklientský“ prístup, zlepšenie cielenej propagácie a na pravidelnej báze uskutočňovať monitoring výkonnosti organizácie. Chceme sa zamerať viac na kvalitu, nie na kvantitu.

► Spolupráca so zástupcami občianskych združení, rôznych komunít, klubov dôchodcov a so školami.

Religiózna kultúra

► Chceme spolupracovať s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré sú tvorcami dôležitých hodnôt, a angažovať sa na ochrane významných sakrálnych pamiatok. Tie sú mnohokrát miestom prvého kontaktu ľudí s umením.

Zobraziť viac

Regionálny rozvoj

ŽSK bude mať už koncom tohto roka a v priebehu ďalších rokov príležitosti zapojiť sa do výziev nových programov zo zdrojov Európskej únie (OP Slovensko, Plán Obnovy a odolnosti, INTERREG SK – CZ, INTERREG PL – SK)

Je potrebné, aby Žilinský samosprávny kraj v maximálnej miere využíval eurofondy na:

► rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy

► rozvoj a budovanie cyklotrás v kraji

► rozvoj prírodného a kultúrneho potenciálu, aby sme podporili cestovný ruch v kraji

► modernizáciu škôl, nemocníc a domovov sociálnych služieb

Úrad ŽSK má obrovskú príležitosť stať sa na Slovensku lídrom v čerpaní eurodotácií. Prečo?

► má kvalitný personál v oblasti riadenia projektov eurofondov

► má možnosť rozvíjať spoluprácu s bezprostrednými partnermi kraja, hlavne Moravsko-sliezskym krajom na českej strane a Sliezskym a Malopoľským vojvodstvom na poľskej strane.

► má jedinečnú príležitosť podporovať a rozvíjať cestovný ruch v prihraničných oblastiach.

Zobraziť viac

Počas môjho mandátu som presadil:

Oprava dvoch havarijných zosuvov cesty cez horský priechod Príslop (investícia súhrnne v hodnote 3 mil. eur)

Spustenie verejného obstarávania a zabezpečenie finančného krytia v hodnote 75 mil. eur bez DPH na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná

Navýšenie počtu zamestnancov vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Námestove o 4 zamestnancov

Kalendár udalostí

30.

september

Voľby do NR SR 2023

Zobraziť viac

1.

júl

Majstrovstvá záchranárov vo varení guľášu

Aj tento rok Oravský záchranný systém organizuje Majstrovstvá záchranárov vo varení guľášu, ktoré sa budú konať v sobotu, 1. júla 2023 od 10:00 v Krušetnici.
Tešíme sa na vás!

Zobraziť viac

30.

september

Voľby do NR SR 2023

Zobraziť viac

1.

júl

Majstrovstvá záchranárov vo varení guľášu

Aj tento rok Oravský záchranný systém organizuje Majstrovstvá záchranárov vo varení guľášu, ktoré sa budú konať v sobotu, 1. júla 2023 od 10:00 v Krušetnici.
Tešíme sa na vás!

Zobraziť viac