Moja aktivita vo VÚC

Moja aktivita vo VÚC

Pred deviatimi rokmi som bol v politike nový. Dnes vám však viem predložiť výsledky svojej práce v oblastiach, na ktorých som pre vás pracoval ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja.

Považujem totiž za svoju povinnosť sa vám, občanom, ktorí máte možnosť a silu rozhodnúť, ako to v našom kraji bude pokračovať, zodpovedať.

Vďaka mojej prelínajúcej sa poslaneckej práci v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja a Národnej rade SR, dokážem účinnejšie hájiť a presadzovať záujmy občanov Žilinského kraja, aj celého Slovenska.

Moje priority v uplynulom období 2017 - 2022

Oblasť dopravy

Budovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry je pre dobré fungovanie kraja mimoriadne dôležité. Každý občan sa musí vedieť bezpečne presúvať po cestách za svojou prácou, povinnosťami, aktivitami, zdravotným ošetrením, ale aj záľubami.

Oblasť zdravotníctva

Mojimi dlhodobými prioritami v oblasti zdravotníctva bolo znížiť čakacie doby na vyšetrenia, zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť lekárom lepšie financovanie zdravotných výkonov zo zdravotných poisťovní a ďalej dohliadať na dostavbu oravskej polikliniky.

Ďalšie problémy Žilinského kraja

Realizácia klientskeho centra v Námestove, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy či prevencia kriminality. Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov z celej spádovej oblasti neprehľadná a časovo veľmi náročná.

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti v kraji

Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

► Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.
► Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

► Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.
► Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
► Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.
► Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

► Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

 • veľmi úzkou a korektnou spoluprácou medzi Odborom dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Správou ciest ŽSK a Odborom verejného obstarávania ŽSK – musia fungovať ako jeden celok.
 • pružnejším a efektívnejším čerpaním eurofondov a vlastných kapitálových zdrojov z rozpočtu ŽSK.
 • modernizáciou zastaranej techniky Správy ciest (SC) ŽSK. So strojmi staršími ako 40 rokov je priam nemožné spravovať a udržiavať cesty na požadovanej úrovni.
 • pravidelnými investíciami do vozidlového parku a technickej základne SC ŽSK, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 • zvýšením miezd a kvality pracovných podmienok zamestnancov SC ŽSK.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

Vízia rozvoja regionálneho školstva v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

► Zatraktívnenie školského prostredia,

► Inovatívne a moderné školy,

► Dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby študenti boli čo najviac flexibilní na trhu práce,

Rozvoj mládeže a mimoškolské aktivity,
Dobrovoľnícke aktivity mládeže, šport,
Digitalizácia na školách,
Bezpečné školy,
Efektívny a kvalitný systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,
Vyššia úroveň poskytovaných služieb v školách a školských zariadeniach.
 

Optimalizácia siete škôl

 Vypracujeme kompletnú analýzu a pripravíme návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl v súvislosti so zníženým počtom záujemcov o štúdium a neudržateľnosťou financovania škôl s menším počtom žiakov.
 

Podpora rozvoja a realizovania aktivít a neformálneho vzdelávania na témy:

 Kariérne poradenstvo formou odbornej pomoci žiakom a študentom vo fáze ich vývinu, kedy sa intenzívne zaoberajú otázkou ich budúcej profesie a uplatnenia sa na trhu práce.
 Neformálne vzdelávanie môže byť umožnené na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií. Pomáha zlepšiť pracovné i spoločenské uplatnenie jednotlivca.
 

Spolupráca s neštátnymi zriaďovateľmi SŠ a inými subjektmi v Žilinskom kraji

Spolupráca so subjektmi nielen v oblasti štátnej správy, ale aj z akademického a vedeckého prostredia (Žilinská univerzita, Katolícka univerzita).

► Spolupráca so zástupcami poradenských organizácií.

Počas môjho doterajšieho mandátu som presadil:

 • spustenie verejného obstarávania a zabezpečenie finančného krytia v hodnote 75 mil. eur bez DPH na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná
  Toto považujem za najväčší výsledok svojej práce, pretože na tento úsek R3 bolo vydané stavebné povolenie už od roku 2010. Problémom však bola neochota nájsť finančné krytie. Mne sa to zabezpečiť podarilo.
 • vybudovanie štyroch bezpečných inteligentných priechodov pre chodcov na cestách I. triedy v Rabči, Oravskej Polhore, Vasiľove, Dlhej nad Oravou v októbri 2017
  Aj budúci rok budem v projekte inteligentných priechodov pokračovať a pribudnú ďalšie priechody v oravských obciach.
 • oprava vozoviek ciest I. triedy v obciach Oravská Polhora, Rabča a Hruštín poškodených po výstavbe kanalizácie (investícia v hodnote 279 000 eur)
 • oprava vozovky cesty I. triedy z Oravskej Polhory na hraničný priechod s Poľskom (investícia v hodnote 542 900 eur)
 • výstavba nového mosta v Podbieli (investícia v hodnote 6,128 mil. eur)
 • dofinancovanie prieťahu v Námestove (zo sumy 5,639 mil. eur na 6,736 mil. eur)
 • s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky bude v najbližšej dobe vykonaná zmena prednosti v jazde v Oravskom Podzámku v smere na Námestovo
  Súčasné riešenie dopravy roky strpčovalo život motoristov a zlá dopravná situácia bola úradmi roky ignorovaná. Rovnako sa aj po plánovanej oprave mosta pri Oravskej Jasenici zrealizuje zmena prednosti v jazde smerom na Námestovo.
 • oprava dvoch havarijných zosuvov cesty cez horský priechod Príslop (investícia súhrnne v hodnote 3 mil. eur)
 • zrealizovalo sa viacero opráv mostov a ciest II. a III. triedy na hornej Orave
 • na budúci rok sú naplánované opravy mostov: v Oravskej Jasenici (v hodnote 1,2 mil. eur), v Oravskej Polhore (investícia 641 000 eur) a oprava mostu pred Námestovom (117 000 eur)
 • v budúcom roku budú zrealizované aj opravy mostov na ceste II. triedy v obci Krušetnica a Lokca
 • po dlhých rokoch veľmi zlej situácie na oddelení evidencie vozidiel na polícii v Námestove sa mi od apríla 2016 podarilo presadiť navýšenie počtu zamestnancov – zanikli tak čakacie doby a zefektívnil sa proces evidencie vozidiel.
 • v súčasnosti prebiehajú rokovania s Ministerstvom dopravy o predĺžení lehôt technických a emisných kontrol pre poľnohospodárske traktory a nebrzdené prívesné vozíky
 • zabránil som predaju pozemkov okolo Polikliniky v Námestove
  Vždy som bol za to, aby sa tieto pozemky nepredávali, kým nebude dostavba polikliniky dokončená, aby sa neohrozila zdravotná starostlivosť o občanov. Občania totiž prispeli nemalou mierou finančných prostriedkov na vybudovanie tohto zdravotníckeho zariadenia.
 • za uplynulé štyri roky sa v spolupráci s kolegami podarilo zrealizovať viacero zmien v námestovskej poliklinike
  Napríklad dostavba 1. nadzemného podlažia, kde vznikli nové ambulancie pre lekárov, otvorenie novej lekárne, nákup zdravotníckej techniky a prístrojov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov.
 • dohliadam na dostavbu 2. nadzemného podlažia v námestovskej poliklinike a poukazujem na nezrovnalosti a nedodržiavanie termínov na tejto stavbe
  Po dokončení stavebných úprav na tomto 2. podlaží pribudnú pre Oravcov viaceré nové ambulancie: dve pľúcne, stomatologická, očná, interná, sonografická, ambulancia funkčnej diagnostiky a klinická biochémia.
 • na prízemí polikliniky sa v súčasnosti pripravuje dokumentácia k vybudovaniu nového rehabilitačného oddelenia
 • namiesto starej klinickej biochémie (laboratória), bude otvorená nová detská ambulancia s nadštandardnými službami
 • počas celého môjho mandátu pracujem neustále na tom, aby lekári mali záujem pracovať v našom okrese
  Snažím sa prilákať mladých lekárov zo štúdií vo väčších mestách naspäť domov alebo presvedčiť tých skúsených, že aj náš okres je schopný ponúknuť im adekvátne ohodnotenie a podmienky na výkon svojho povolania. Takto sa mi podarilo zabezpečiť viacerých chýbajúcich špecialistov do našich ambulancií. Napríklad, v najbližšej dobe pribudne nová ambulancia čeľustnej ortopédie v Rabči, v minulosti to boli chirurgovia, kardiológ, kožná lekárka a i.
 • pomohol som zabezpečiť adekvátnejšie financovanie zdravotných výkonov zo zdravotných poisťovní pre lekárov v námestovskej poliklinike
 • úzko spolupracujem s Ministerstvom vnútra SR ohľadom realizácie klientskeho centra v Námestove, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy
  Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov z celej spádovej oblasti neprehľadná a časovo veľmi náročná, keďže úrady sú roztrúsené po celom meste. Ministerstvu vnútra SR boli ponúknuté tri alternatívy: súčasná budova okresného úradu, nedostavaný skelet a stará poliklinika. Ministerstvo sa prikláňa realizovať klientske centrum v budove starej polikliniky.
 • podarilo sa mi navýšiť počet zamestnancov vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Námestove o 4 zamestnancov
  Námestovské pracovisko bolo oproti tomu v Tvrdošíne a Dolnom Kubíne značne personálne poddimenzované v súvislosti s množstvom evidovaných podnikateľských subjektov v jednotlivých okresoch. Táto situácia bola dlho neriešená. Dnes však klienti pociťujú skrátenie čakacej doby na úrade a som rád, že aj samotní zamestnanci sú odbremenení od neúmerného náporu agendy.
 • Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Námestovo bude tiež personálne posilnený
  V spolupráci s prednostkou OÚ Námestovo sme riešili sťažnosti občanov, ale aj zamestnancov, s cieľom skrátiť neúmerne dlhé čakacie doby na tomto odbore.
 • intenzívne som spolupracoval s obcami a mestami pri prípravách projektov prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR
  Podarilo sa tak zabezpečiť do oravských obcí a miest Námestovo a Trstená kamerové systémy, ktoré majú veľmi pozitívny vplyv na bezpečnosť.
 • spolu s kolegami sme na schôdzach zastupiteľstva schvaľovali investície na opravy a rekonštrukcie stredných škôl, domovov sociálnych služieb a kultúrnych zariadení v našom okrese

Podporte ma

Páči sa vám ako pristupujem k svojej práci v našom kraji a chcete podobné výsledky vidieť aj v nasledujúcom volebnom období?
Podporte ma svojím hlasom alebo finančným darom. Za každý príspevok budem vďačný.

Fotogaléria

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách?
Sledujte ma na Facebooku: