1. Podpredseda z každého regiónu

Každý región v Žilinskom kraji je rovnocenný a rovnako dôležitý. Preto som presvedčený a budem to presadzovať, aby každý z našich regiónov – Horné Považie, Kysuce, Orava, Liptov aj Turiec, mali zastúpenie vo vedení župy v podobe svojho podpredsedu.

2. Verejná doprava

Podporujeme rokovania s Poľskou stranou ohľadom vytvorenia medzinárodnej verejnej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom (podpora cezhraničnej mobility a cestovného ruchu).

► Podporíme a urýchlime zavedenie a rozšírenie IDS ŽSK (integrovaný dopravný systém) aj v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, ŽSR a železničného dopravcu pre urýchlenie investícií do regionálnych železničných tratí, ale aj pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regionálnej železničnej dopravy – treba využiť jej obrovský prepravný potenciál.

Ako?

Cyklotrasy

► Poskytneme analytickú, odbornú a právnu pomoc obciam a mestám pri budovaní cyklotrás.

3. Cestná infraštruktúra

Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

4. Regionálne školstvo

Vízia rozvoja regionálneho školstva v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

► Zatraktívnenie školského prostredia,
► Inovatívne a moderné školy,
► Dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby študenti boli čo najviac flexibilní na trhu práce,
► Rozvoj mládeže a mimoškolské aktivity,
► Dobrovoľnícke aktivity mládeže, šport,
► Digitalizácia na školách,
► Bezpečné školy,
► Efektívny a kvalitný systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,
► Vyššia úroveň poskytovaných služieb v školách a školských zariadeniach.

Optimalizácia siete škôl

► Vypracujeme kompletnú analýzu a pripravíme návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl v súvislosti so zníženým počtom záujemcov o štúdium a neudržateľnosťou financovania škôl s menším počtom žiakov.

Podpora rozvoja a realizovania aktivít a neformálneho vzdelávania na témy:

► Kariérne poradenstvo formou odbornej pomoci žiakom a študentom vo fáze ich vývinu, kedy sa intenzívne zaoberajú otázkou ich budúcej profesie a uplatnenia sa na trhu práce.

► Neformálne vzdelávanie môže byť umožnené na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií. Pomáha zlepšiť pracovné i spoločenské uplatnenie jednotlivca.

Spolupráca s neštátnymi zriaďovateľmi SŠ a inými subjektmi v Žilinskom kraji

► Spolupráca so subjektmi nielen v oblasti štátnej správy, ale aj z akademického a vedeckého prostredia (Žilinská univerzita, Katolícka univerzita).
► Spolupráca so zástupcami poradenských organizácií.

5. Zdravotná starostlivosť

Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

► Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.

► Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

► Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.

► Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

► Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.

► Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

6. Sociálna starostlivosť

Budem podporovať aktivizáciu, sociálne začlenenie občanov so zdravotným znevýhodnením, pomoc k ich nezávislosti a možnosti rozhodovať a ovplyvňovať plnenie rodinných úloh, voľnočasových a vzdelávacích aktivít prostredníctvom ich aktívnej účasti – prevencia pred potrebou poskytovania sociálnych služieb.

Dospelí, seniori a občania so zdravotným znevýhodnením
► Zabezpečíme teplý obed každému seniorovi a ŤZP, ktorý nemá možnosť si ho pripraviť sám (využijeme na to jedálne zariadení poskytujúcich sociálne služby, prípadne školské jedálne) + doriešime rozvoz jedál.
► Podporíme vznik menších zariadení pre mladých s poruchou autistického spektra.
► Plánujeme vybudovať denný stacionár a zabezpečiť prepravnú službu v každej väčšej obci.
► Zastabilizujeme pobytové zariadenia sociálnych služieb -zvýšime tým kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, budeme nápomocní pri modernizácii zariadení, realizácii protipožiarnych opatrení, vzdelávaní a odmeňovaní zamestnancov v sociálnych službách.
► Zameriame sa na dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú problém s bývaním – je potrebné vyhľadávať náhradné, podporované bývanie (sociálne byty) s nízkoprahovým charakterom.

Občania ohrození závislosťami – zvýšená záťaž, stres, napätie, nespavosť, nervozita.
► musí fungovať prevencia v materských, základných a stredných školách – akreditované subjekty na školách, v rodinách, komunitách – podpora subjektov, ktoré vykonávajú prevenciu patologických javov,
► každý rok venujeme financie v rozpočte na tzv. mäkké aktivity – prednášky, školenia, letné tábory.

Občania ohrození civilizačnými chorobami – rozšírené onkologické ochorenia, kardiovaskulárne príhody, nielen u seniorov, ale aj u ekonomicky produktívneho obyvateľstva.
► Zaistíme špecializované sociálne poradenstvo, ktoré môže pacient a jeho rodina absolvovať po stanovení novozisteného ochorenia.
► Zabezpečíme koordináciu občianskych združení v kraji, ktoré sa zaoberajú jednotlivými diagnózami a pomocou chorým (onko, diabetes, srdcovocievne ochorenia, nepočujúci, nevidiaci…).

Deti, mládež, rodina – chceme rozvinúť terénnu sociálnu službu (v každom regióne fungujúca poradňa pre rodiny a deti + dlhová poradňa).

7. Kultúra

V kultúre vidíme veľký potenciál pre progresívny rozvoj celého regiónu.
Podpora lokálnych tradícií
► V regiónoch budeme podporovať kvalitné podujatia zamerané na zvyky a tradície našich predkov, regionálne iniciatívy, ktorým záleží na zviditeľnení originálneho lokálneho kultúrneho dedičstva. 

► Sústredíme sa na využitie potenciálu odlišnosti a rozmanitosti ako prostriedku, ktorý spája a nie rozdeľuje.

Rozvoj kultúrneho turizmu
► Budeme napomáhať pri zveľaďovaní vzácnych a pamiatkovo chránených objektoch v žilinskom regióne a na ich obnovu získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov a fondov.
► Finančne podporíme koncepčné, propagačné a investičné aktivity z rôznych zdrojov (EÚ, granty a i.).
► Podporíme vznik moderných a multimediálnych expozícií.
► Podporíme výnimočné riešenia na ochranu a rozvoj hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Budeme klásť dôraz na zavádzanie moderných a efektívnych technológií, ktoré ochránia, uchovajú a zvýšia záujem o kultúru vo všetkých jej formách (architektúra, hudba, umenie, publikačná činnosť, folklór, nárečia, kreatívne odvetvia).
► Zameriame sa na agroturistické služby v regiónoch.

► Pomôžeme inštitúciám, ktoré spravujú kultúrne pamiatky, kultúrne objekty, a podporíme ich rozvoj prostredníctvom dotačných schém spolufinancovaním najmä pri výnimočných kultúrnych pamiatkach európskeho významu. Kultúrny cestovný ruch je výrazným tvorcom hodnôt, vrátane ekonomických.

Posilnenie imidžu kraja
► Budeme pracovať na zvýšení povedomia a atraktivity žilinského regiónu založeného na regionálnych špecifikách v spolupráci s rozvojom cestovného ruchu a pomocou nových propagačných nástrojov.

Sieťovanie kultúry
► Zlepšíme spoluprácu kultúrnych organizácií so súkromným sektorom, umeleckými školami, miestnymi samosprávami, zahraničnými partnermi. 

► Budeme pracovať na sprístupnení kultúry pre všetky vekové kategórie, vytvoríme podmienky na podporu výrazných talentov.

Kvalitná a efektívna kultúra
► Budeme vyžadovať od kultúrnych zariadení „proklientský“ prístup, zlepšenie cielenej propagácie a na pravidelnej báze uskutočňovať monitoring výkonnosti organizácie. Chceme sa zamerať viac na kvalitu, nie na kvantitu.
► Spolupráca so zástupcami občianskych združení, rôznych komunít, klubov dôchodcov a so školami.

Religiózna kultúra
► Chceme spolupracovať s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré sú tvorcami dôležitých hodnôt, a angažovať sa na ochrane významných sakrálnych pamiatok. Tie sú mnohokrát miestom prvého kontaktu ľudí s umením.

8. Regionálny rozvoj

ŽSK bude mať už koncom tohto roka a v priebehu ďalších rokov príležitosti zapojiť sa do výziev nových programov zo zdrojov Európskej únie (OP Slovensko, Plán Obnovy a odolnosti, INTERREG SK – CZ, INTERREG PL – SK).

Je potrebné, aby Žilinský samosprávny kraj v maximálnej miere využíval eurofondy na:
► rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy,
► rozvoj a budovanie cyklotrás v kraji,
► rozvoj prírodného a kultúrneho potenciálu, aby sme podporili cestovný ruch v kraji,
► modernizáciu škôl, nemocníc a domovov sociálnych služieb.

Úrad ŽSK má obrovskú príležitosť stať sa na Slovensku lídrom v čerpaní eurodotácií. Prečo?
► Má kvalitný personál v oblasti riadenia projektov eurofondov.
► Má možnosť rozvíjať spoluprácu s bezprostrednými partnermi kraja, hlavne Moravsko-sliezskym krajom na českej strane a Sliezskym a Malopoľským vojvodstvom na poľskej strane.
► Má jedinečnú príležitosť podporovať a rozvíjať cestovný ruch v prihraničných oblastiach.