„Moje skúsenosti mi slúžia ako námet na to, čo všetko treba zmeniť tam, kde to je možné – v župnom alebo slovenskom parlamente.“

Igor Janckulík

podpredseda KDH
podpredseda a poslanec Žilinského samosprávneho kraja

Aktuality

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Moje priority do ďalšieho obdobia

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti v kraji

Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

► Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.
► Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

► Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.
► Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
► Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.
► Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

► Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

 • veľmi úzkou a korektnou spoluprácou medzi Odborom dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Správou ciest ŽSK a Odborom verejného obstarávania ŽSK – musia fungovať ako jeden celok.
 • pružnejším a efektívnejším čerpaním eurofondov a vlastných kapitálových zdrojov z rozpočtu ŽSK.
 • modernizáciou zastaranej techniky Správy ciest (SC) ŽSK. So strojmi staršími ako 40 rokov je priam nemožné spravovať a udržiavať cesty na požadovanej úrovni.
 • pravidelnými investíciami do vozidlového parku a technickej základne SC ŽSK, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 • zvýšením miezd a kvality pracovných podmienok zamestnancov SC ŽSK.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

► Podporujeme rokovania s Poľskou stranou ohľadom vytvorenia medzinárodnej verejnej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom (podpora cezhraničnej mobility a cestovného ruchu).

► Podporíme a urýchlime zavedenie a rozšírenie IDS ŽSK (integrovaný dopravný systém) aj v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, ŽSR a železničného dopravcu pre urýchlenie investícií do regionálnych železničných tratí, ale aj pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regionálnej železničnej dopravy – treba využiť jej obrovský prepravný potenciál.

Ako?

 • správnou koordináciou cestovných poriadkov v autobusovej a železničnej doprave so zástupcami miest a obcí na území kraja.
 • zabezpečením výkonov vo verejnom záujme na území kraja – je potrebné dôkladne prehodnotiť dopad uskutočnených verejných obstarávaní a uvažovať o možnosti postupne vytvoriť vlastného dopravcu s cieľom ušetriť verejné peniaze.

Cyklotrasy

► Poskytneme analytickú, odbornú a právnu pomoc obciam a mestám pri budovaní cyklotrás.

Vízia rozvoja regionálneho školstva v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

► Zatraktívnenie školského prostredia,
► Inovatívne a moderné školy,
► Dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby študenti boli čo najviac flexibilní na trhu práce,
Rozvoj mládeže a mimoškolské aktivity,
Dobrovoľnícke aktivity mládeže, šport,
Digitalizácia na školách,
Bezpečné školy,
Efektívny a kvalitný systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,
Vyššia úroveň poskytovaných služieb v školách a školských zariadeniach.

Optimalizácia siete škôl

Vypracujeme kompletnú analýzu a pripravíme návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl v súvislosti so zníženým počtom záujemcov o štúdium a neudržateľnosťou financovania škôl s menším počtom žiakov.

Podpora rozvoja a realizovania aktivít a neformálneho vzdelávania na témy:

 Kariérne poradenstvo formou odbornej pomoci žiakom a študentom vo fáze ich vývinu, kedy sa intenzívne zaoberajú otázkou ich budúcej profesie a uplatnenia sa na trhu práce.
 Neformálne vzdelávanie môže byť umožnené na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií. Pomáha zlepšiť pracovné i spoločenské uplatnenie jednotlivca.

Spolupráca s neštátnymi zriaďovateľmi SŠ a inými subjektmi v Žilinskom kraji

Spolupráca so subjektmi nielen v oblasti štátnej správy, ale aj z akademického a vedeckého prostredia (Žilinská univerzita, Katolícka univerzita).
► Spolupráca so zástupcami poradenských organizácií.

Verejná doprava

Podporujeme rokovania s Poľskou stranou ohľadom vytvorenia medzinárodnej verejnej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom (podpora cezhraničnej mobility a cestovného ruchu).

► Podporíme a urýchlime zavedenie a rozšírenie IDS ŽSK (integrovaný dopravný systém) aj v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, ŽSR a železničného dopravcu pre urýchlenie investícií do regionálnych železničných tratí, ale aj pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regionálnej železničnej dopravy – treba využiť jej obrovský prepravný potenciál.

Ako?

 • správnou koordináciou cestovných poriadkov v autobusovej a železničnej doprave so zástupcami miest a obcí na území kraja.
 • zabezpečením výkonov vo verejnom záujme na území kraja – je potrebné dôkladne prehodnotiť dopad uskutočnených verejných obstarávaní a uvažovať o možnosti postupne vytvoriť vlastného dopravcu s cieľom ušetriť verejné peniaze.
Cyklotrasy

► Poskytneme analytickú, odbornú a právnu pomoc obciam a mestám pri budovaní cyklotrás.

Zobraziť viac

Regionálne školstvo

Vízia rozvoja regionálneho školstva v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

► Zatraktívnenie školského prostredia,
► Inovatívne a moderné školy,
► Dôraz na moderné vzdelávanie s novými predmetmi, aby študenti boli čo najviac flexibilní na trhu práce,
Rozvoj mládeže a mimoškolské aktivity,
Dobrovoľnícke aktivity mládeže, šport,
Digitalizácia na školách,
Bezpečné školy,
Efektívny a kvalitný systém odborného vzdelávania a prípravy na povolanie,
Vyššia úroveň poskytovaných služieb v školách a školských zariadeniach.

Optimalizácia siete škôl

Vypracujeme kompletnú analýzu a pripravíme návrhy na optimalizáciu siete stredných škôl v súvislosti so zníženým počtom záujemcov o štúdium a neudržateľnosťou financovania škôl s menším počtom žiakov.

Podpora rozvoja a realizovania aktivít a neformálneho vzdelávania na témy:

 Kariérne poradenstvo formou odbornej pomoci žiakom a študentom vo fáze ich vývinu, kedy sa intenzívne zaoberajú otázkou ich budúcej profesie a uplatnenia sa na trhu práce.
 Neformálne vzdelávanie môže byť umožnené na pracovisku či v rámci aktivít občianskych združení alebo organizácií. Pomáha zlepšiť pracovné i spoločenské uplatnenie jednotlivca.

Spolupráca s neštátnymi zriaďovateľmi SŠ a inými subjektmi v Žilinskom kraji

Spolupráca so subjektmi nielen v oblasti štátnej správy, ale aj z akademického a vedeckého prostredia (Žilinská univerzita, Katolícka univerzita).
► Spolupráca so zástupcami poradenských organizácií.
Zobraziť viac

Cestná infraštruktúra

Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

 • veľmi úzkou a korektnou spoluprácou medzi Odborom dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Správou ciest ŽSK a Odborom verejného obstarávania ŽSK – musia fungovať ako jeden celok.
 • pružnejším a efektívnejším čerpaním eurofondov a vlastných kapitálových zdrojov z rozpočtu ŽSK.
 • modernizáciou zastaranej techniky Správy ciest (SC) ŽSK. So strojmi staršími ako 40 rokov je priam nemožné spravovať a udržiavať cesty na požadovanej úrovni.
 • pravidelnými investíciami do vozidlového parku a technickej základne SC ŽSK, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 • zvýšením miezd a kvality pracovných podmienok zamestnancov SC ŽSK.

► Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

Zobraziť viac

Zdravotná starostlivosť

Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.
 

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

► Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.
► Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.
 

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

► Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.
► Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
► Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.
► Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Zobraziť viac

Pre nové volebné obdobie chem presadiť

Zvýšime tempo rekonštrukcií, modernizácie a opráv ciest a mostov na území kraja. Viac ako 20 % ciest II. a III. triedy v správe kraja je v NEVYHOVUJÚCOM a HAVARIJNOM stave, viac ako 20 % mostných objektov je v stave ZLÝ a VEĽMI ZLÝ. Tento nelichotivý stav treba bezpodmienečne čo najskôr napraviť!

Ako?

 • veľmi úzkou a korektnou spoluprácou medzi Odborom dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Správou ciest ŽSK a Odborom verejného obstarávania ŽSK – musia fungovať ako jeden celok.
 • pružnejším a efektívnejším čerpaním eurofondov a vlastných kapitálových zdrojov z rozpočtu ŽSK.
 • modernizáciou zastaranej techniky Správy ciest (SC) ŽSK. So strojmi staršími ako 40 rokov je priam nemožné spravovať a udržiavať cesty na požadovanej úrovni.
 • pravidelnými investíciami do vozidlového parku a technickej základne SC ŽSK, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 • zvýšením miezd a kvality pracovných podmienok zamestnancov SC ŽSK.

 

Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, NDS a SSC v súvislosti s dobudovaním D1, D3, R3 a opravou ciest a mostov na cestách I. triedy.

Podporujeme rokovania s Poľskou stranou ohľadom vytvorenia medzinárodnej verejnej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom (podpora cezhraničnej mobility a cestovného ruchu).

Podporíme a urýchlime zavedenie a rozšírenie IDS ŽSK (integrovaný dopravný systém) aj v ďalších regiónoch Žilinského kraja.

Nastavíme pravidelné rokovania a vytvoríme väčší tlak na ministerstvo dopravy, ŽSR a železničného dopravcu pre urýchlenie investícií do regionálnych železničných tratí, ale aj pre zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti regionálnej železničnej dopravy – treba využiť jej obrovský prepravný potenciál.

Ako?

 • správnou koordináciou cestovných poriadkov v autobusovej a železničnej doprave so zástupcami miest a obcí na území kraja.
 • zabezpečením výkonov vo verejnom záujme na území kraja – je potrebné dôkladne prehodnotiť dopad uskutočnených verejných obstarávaní a uvažovať o možnosti postupne vytvoriť vlastného dopravcu s cieľom ušetriť verejné peniaze.

Poskytneme analytickú, odbornú a právnu pomoc obciam a mestám pri budovaní cyklotrás.

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti v kraji

 
Včasná diagnostika pacientov je veľmi dôležitá. V mnohých prípadoch vie zachrániť ľudský život. Pri včasnom odhalení ochorenia je aj liečba lacnejšia. Čakacia doba na vyšetrenia CT a MR je v našom kraji spravidla niekoľko mesiacov. Vážna je situácia najmä pri vyšetreniach MR, tu sa čakacia doba pohybuje až od 2 – 3 mesiacov.
 

Skrátime čakacie lehoty na CT a MR

Riešením je kúpa ďalšieho prístroja MR a výmena zastaraných CT zariadení, ktoré do dnešného dňa vedenie ŽSK nedokázalo zabezpečiť. Z čoho? Z peňazí, ktoré v súčasnosti putujú do vrecák stovkám dohodárov. Platí si ich vedenie župy a nikto nevie, čo presne robia a aká je výška ich odmeny.
Keďže zdravotné poisťovne nemajú záujem zvyšovať limity pre spomínané vyšetrenia, peniaze pre dohodárov, ktorých nepotrebujeme, sa presunú na dofinancovanie potrieb v zdravotníctve.
 

Zlepšíme dostupnosť ambulantnej starostlivosti

Zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti v našich regiónoch sa dá vytvorením lepších podmienok pre lekárov a zdravotné sestry, ktorí majú záujem pracovať v našich zdravotníckych zariadeniach.
 
Vynasnažíme sa zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
 
Budeme klásť dôraz na koncepčné riešenie zdravotníctva v kraji a spoluprácu medzi všetkými nemocnicami v kraji bez ohľadu na zriaďovateľa.
 
Chceme modernizovať a dobudovať priestory pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Počas môjho mandátu som presadil:

Oprava dvoch havarijných zosuvov cesty cez horský priechod Príslop (investícia súhrnne v hodnote 3 mil. eur)

Spustenie verejného obstarávania a zabezpečenie finančného krytia v hodnote 75 mil. eur bez DPH na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná

Navýšenie počtu zamestnancov vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Námestove o 4 zamestnancov

Podporte ma

Páči sa vám ako pristupujem k svojej práci v našom kraji a chcete podobné výsledky vidieť aj v nasledujúcom volebnom období?
Podporte ma svojím hlasom alebo finančným darom. Za každý príspevok budem vďačný.

Kalendár udalostí

6.

augusta

Bajkovačka pod Babou horou

Krajská organizácia KDH v Žiline Vás v sobotu, 6. augusta 2022, pozýva na cyklovýlet "Bajkovačka pod Babou horou. Štartuje sa zo športovo-kultúrneho areálu v Oravskej Polhore (pri futbalovom ihrisku).
Program:
od 9:30 - registrácia
10:00 - spoločný štart, dva cyklookruhy (16,5 km a 24 km)
12:00 - guláš a občerstvenie pre všetkých účastníkov

Všetci milovníci cykloturistiky sú srdečne vítaní!

Zobraziť viac

5.-7.

augusta

KDMS výstup na Ďumbier 2022

Od 5. do 7. augusta 2022 už po 33-krát KDMS pripravilo letné stretnutie pre mladých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje vo svete a záleží im nielen na budúcnosti Slovenska. Prihlásiť sa, stretnúť a diskutovať s medzinárodnými hosťami, členmi mládežníckych organizácií či europoslancami môžete tu https://forms.gle/PW5gTHMSo4bWJhhB7

Priebežný program podujatia:

Piatok 5.8. (Ubytovaní účastníci)
16:00 | Príchod účastníkov, ubytovanie
17:30 - 18:30 | Panel I | Zuzana Hozlárová, Delegátka za Slovensko na konferencii o budúcnosti Európy | Závery z konferencie o budúcnosti Európy
19:00 | Večera
20:00 | Networking

Sobota 6.8. (Ubytovaní účastníci + registrovaní hostia )
8:00 | Raňajky
9:00 | Icebreaker
10:00 - 11:00 | Panel II | Róbert Dohál, PD Krakovany | Regeneračné poľnohospodárstvo |
11:15 - 12:15 | Panel III | Ján Košturiak, INOVATO | Inovácie, Zjednodušovanie v práci a v živote |
12:30 | Obed |
14:00 - 15:00 | Panel IV | Rasťo Chvála - Budúcnosť dopravy a elektromobilita v praxi |
15:15 - 16:15 | Panel V - Miriam Lexmann, poslankyňa EP | Aktuálne výzvy SK vzhľadom na bezpečnostné hrozby |
16:30 - 17:00 | Milan Majerský, predseda PSK a KDH | Príhovor k účastníkom podujatia
17:15 - 18:00 | Panel VI

19:00 | Opekačka |

Nedeľa 7.8. (Ubytovaní účastníci + registrovaní hostia + verejnosť )
8:00 | Raňajky
9:00 | Štart Chata Trangoška
13:00 | Foto na vrchole
14:00 | sv. Omša pred Chatou M.R.Štefánika
16:00 | Ukončenie podujatia

Zobraziť viac

25.

Júna

Majstrovstvá Slovenska vo varení kotlíkového guľášu

Pozývame Vás na IX. ročník Majstrovstiev Slovenska vo varení kotlíkového guľášu, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 25. júna 2022, od 10:00 hod. v areáli SKI Krušetnica.

Program:

 • lety helikoptérou
 • atrakcie pre deti
 • regionálne špeciality
 • bohatá tombola za 2 €
 • hudobná produkcia: Sliačske Mokváne a DJ + moderátor

Zobraziť viac

6.

augusta

Bajkovačka pod Babou horou

Krajská organizácia KDH v Žiline Vás v sobotu, 6. augusta 2022, pozýva na cyklovýlet "Bajkovačka pod Babou horou. Štartuje sa zo športovo-kultúrneho areálu v Oravskej Polhore (pri futbalovom ihrisku).
Program:
od 9:30 - registrácia
10:00 - spoločný štart, dva cyklookruhy (16,5 km a 24 km)
12:00 - guláš a občerstvenie pre všetkých účastníkov

Všetci milovníci cykloturistiky sú srdečne vítaní!

Zobraziť viac

5.-7.

augusta

KDMS výstup na Ďumbier 2022

Od 5. do 7. augusta 2022 už po 33-krát KDMS pripravilo letné stretnutie pre mladých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje vo svete a záleží im nielen na budúcnosti Slovenska. Prihlásiť sa, stretnúť a diskutovať s medzinárodnými hosťami, členmi mládežníckych organizácií či europoslancami môžete tu https://forms.gle/PW5gTHMSo4bWJhhB7

Priebežný program podujatia:

Piatok 5.8. (Ubytovaní účastníci)
16:00 | Príchod účastníkov, ubytovanie
17:30 - 18:30 | Panel I | Zuzana Hozlárová, Delegátka za Slovensko na konferencii o budúcnosti Európy | Závery z konferencie o budúcnosti Európy
19:00 | Večera
20:00 | Networking

Sobota 6.8. (Ubytovaní účastníci + registrovaní hostia )
8:00 | Raňajky
9:00 | Icebreaker
10:00 - 11:00 | Panel II | Róbert Dohál, PD Krakovany | Regeneračné poľnohospodárstvo |
11:15 - 12:15 | Panel III | Ján Košturiak, INOVATO | Inovácie, Zjednodušovanie v práci a v živote |
12:30 | Obed |
14:00 - 15:00 | Panel IV | Rasťo Chvála - Budúcnosť dopravy a elektromobilita v praxi |
15:15 - 16:15 | Panel V - Miriam Lexmann, poslankyňa EP | Aktuálne výzvy SK vzhľadom na bezpečnostné hrozby |
16:30 - 17:00 | Milan Majerský, predseda PSK a KDH | Príhovor k účastníkom podujatia
17:15 - 18:00 | Panel VI

19:00 | Opekačka |

Nedeľa 7.8. (Ubytovaní účastníci + registrovaní hostia + verejnosť )
8:00 | Raňajky
9:00 | Štart Chata Trangoška
13:00 | Foto na vrchole
14:00 | sv. Omša pred Chatou M.R.Štefánika
16:00 | Ukončenie podujatia

Zobraziť viac

25.

Júna

Majstrovstvá Slovenska vo varení kotlíkového guľášu

Pozývame Vás na IX. ročník Majstrovstiev Slovenska vo varení kotlíkového guľášu, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 25. júna 2022, od 10:00 hod. v areáli SKI Krušetnica.

Program:

 • lety helikoptérou
 • atrakcie pre deti
 • regionálne špeciality
 • bohatá tombola za 2 €
 • hudobná produkcia: Sliačske Mokváne a DJ + moderátor

Zobraziť viac